Onze speerpunten

Focus op de toekomst is het motto voor de inzet van CDA Roerdalen voor de komende jaren. De gebeurtenissen in de afgelopen jaren staan nog duidelijk op ons netvlies. De samenleving past zich zo goed als mogelijk aan. Maar we willen niet stil blijven staan. Stilstand is achteruitgang. We willen vooruit naar een bloeiende toekomst voor Roerdalen.

De speerpunten voor CDA Roerdalen voor de periode 2022-2026 worden hierna kort toegelicht:

Focus op wonen

 1. Bouwen, bouwen, bouwen! Bouwen en om/verbouwen naar behoefte. Waarbij de huidige regionale afspraken herzien moeten worden. De woningmarkt vraagt snel om extra mogelijkheden voor minima, senioren, starters en combinaties van wonen en zorg. Prioriteit bij de huidige inwoners, maar ook ruimte voor nieuwkomers. Aandacht voor snelle alternatieven zoals tijdelijke woningen, flexwonen en zogenaamde tiny houses. CDA wil woningbouw maximaal faciliteren.
 2. Prioriteit heeft bouwen in de kernen (inbreiding) door aanpak van verkrotting en transformatie van leegstaande gebouwen, daarna bouwen aan de randen van de kern.
 3. De woningbouwcompensatie regeling afschaffen.
 4. Het bestaande beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten is afgestemd op de land- en tuinbouwsector. Dit moet worden vertaald naar andere sectoren zoals distributie, maakindustrie en zorg. CDA wil hier werk van maken.
 5. Verkorten van doorlooptijden bij het verkrijgen van vergunningen.
   

Focus op duurzaamheid en groen

 1. Focus op duurzaamheid, maar wel doordacht. Ruimte is kostbaar en dubbelgebruik noodzakelijk. Prioriteit is zon op dak en dan pas met een goede inpassing op akker of natuurgrond. Gebruik, beleving en duurzaamheid moeten in balans zijn. Start met het in kaart brengen welke daken van bedrijfsgebouwen in Roerdalen geschikt zijn voor zonnepanelen.
 2. Het CDA is voor een verduurzamingsopgave die haalbaar en betaalbaar is voor inwoners. Inwoners en bedrijven zijn bereid stappen te zetten, zolang zij weten dat de lasten betaalbaar zijn en eerlijk worden verdeeld en zij worden betrokken bij belangrijke besluiten. CDA Roerdalen zet in op maximale inwonersparticipatie bij het grootschalig opwekken van energie. Niet alleen de lasten maar ook een belangrijk deel van de lusten voor de inwoners.
 3. Particulieren en bedrijven stimuleren en ondersteunen bij de verduurzaming.
 4. Agrariërs zijn een logische partij voor beheer van natuur en landschap. De agrarische bedrijven staan voor serieuze uitdagingen zoals CO2- en stikstofreductie , maar ze zijn ook van belang bij de energietransitie. De agrarische bedrijven hebben ontwikkelruimte nodig om te kunnen innoveren en extensiveren om zo aandacht te kunnen geven aan biodiversiteit en natuur. Ruimte in Roerdalen is schaars maar waar nodig en mogelijk moet ruimte worden geboden om functies om te vormen of activiteiten te verbreden. Een perspectief voor de lange termijn is de enige route naar een gezonde sector.
 5. Roerdalen heeft een bovengemiddelde provinciale natuuropgaaf. CDA heeft een positief kritische houding om de balans in het buitengebied te behouden. Natuur is geen doel op zich maar is een onderdeel van het totale landschap met agrarische gronden, ondernemingen en woningen.
   

Focus op voorzieningen

 1. Aandacht voor de leefbaarheid van de dorpen door een voorzieningenniveau dat op orde is. Dit wil zeggen een woonomgeving waar de burger zich veilig voelt en waar het goed wonen, werken en leven is. Behoud van huisarts, supermarkt, pinautomaat, basisschool en kinderopvang is een voorwaarde. Door goede voorzieningen is er een levendige kern die ook aantrekkelijk is voor nieuwkomers.
 2. De openbare ruimte bepaalt mede de beleving en het welzijn van de inwoners en moet daarom minimaal op het huidige niveau onderhouden worden. Niet alleen een groot project maar ook de scheve stoeptegel verdient de aandacht. Het groenbeheer en recent gemaakte afspraken in het kader van het beleidsplan wegbeheer worden voortvarend uitgevoerd. Ook voor de toeristen moet onze groene gemeente er picobello uitzien.
 3. Speel- en groenvoorzieningen in de woonwijken maken deel uit van het gemeentelijk recreatiebeleid. Speelvoorzieningen door ontwikkelen naar speel-, beweeg- en ontmoetingsplaatsen waarbij rekening wordt gehouden met de “oudere” jeugd.
 4. Focus op een goede ontsluiting van ons buitengebied en verkeersontlasting van de kernen. Denk hierbij aan de verkeerssituatie Schaapsweg, St Josephstraat Reutje, dorpsstraat Melick, Steegstraat en Europalaan Herkenbosch.
   

Focus op cultuur, sport en jeugd

 1. Dorpen moeten faciliteiten hebben die de sociale activiteit in de kernen versterken en mogelijk maken zoals sportcomplexen, sporthallen, zwembaden, dorps- en jeugdhuizen. Met het afronden van het accommodatiebeleid heeft de gemeente de verantwoordelijkheid hiervoor grotendeels in handen gegeven van verenigingen en stichtingen. In de toekomst moeten deze kunnen rekenen op onze steun.
 2. Verenigingen, organisaties en evenementen moeten door de gemeente gefaciliteerd worden om weer op het sociale niveau of hoger te komen als voor Corona; dus herstel van dorpsactiviteiten na corona (kermis, braderie etc.).
 3. Samen met verenigingen een plan maken om het gebrek aan vrijwilligers voor kaderfuncties aan te pakken.
 4. Invoeren van een jaarlijkse sport- en cultuurprijs als stimulans voor verenigingen en leden.
   

Focus op zorg, gezondheid en onderwijs

 1. CDA Roerdalen kiest voor een sterke samenleving waarin iedereen kansen krijgt. Iedereen telt mee en mag meedoen. Wie echt hulp nodig heeft, krijgt die van de gemeente.
 2. De omvorming van het zogenaamd sociaal domein is de afgelopen jaren in gang gezet. Doel van deze omvorming is betaalbaarheid van de zorg voor de gemeente en zorg dichterbij voor onze eigen inwoners. Het is noodzakelijk dat de omvorming succesvol wordt. We zullen het proces nauwlettend volgen en ondersteunen waar mogelijk.
 3. Focus op een gedegen armoedebeleid, vooral nu de energieprijzen geen grenzen schijnen te kennen is dit broodnodig, waarbij schuldensituaties van jongeren en gezinnen meer aandacht krijgen. Het is van belang dat signalen in een vroeg stadium worden onderkend en aangepakt. Bijvoorbeeld als iemand een uitkering aanvraagt, de persoonlijke of thuissituatie in kaart brengen. De voor de gemeente beschikbare tools moeten gericht worden op vroegtijdige signalering van probleemsituaties.
 4. Roerdalen heeft een actief sociaal team. De medewerkers zijn de ogen en oren van de samenleving, ook voor het armoedebeleid en de jeugdzorg. De ervaringen met het sociaal team zijn veelbelovend. Verdere doorontwikkeling wordt van harte gesteund door het CDA.
 5. De huiskamerplus projecten hebben pré corona hun waarde bewezen. Koppeling met de dorpsaccommodaties heeft een positief effect. Ook voor deze initiatieven geldt dat ze op steun van het CDA kunnen rekenen.
 6. Focus op het ouderen oud laten worden in eigen dorp. Wij zullen initiatieven die dit mogelijk maken van harte ondersteunen. Het CDA is positief over de ontwikkelingen op gebied van kleinschalige woonvoorzieningen en 24 uurszorg in diverse kernen. Het zijn private initiatieven van zorgaanbieders die duidelijk voorzien in een behoefte.
 7. Corona heeft aangetoond dat onze jeugd kwetsbaar is. Jeugdzorg zal een continue focus nodig hebben.
 8. De gemeente moet ruimte bieden aan initiatieven voor beschermd wonen. CDA ondersteunt dit waarbij de nadruk ligt op het afstemmen met inwoners en initiatiefnemers.
 9. Op de basisscholen in alle kernen moet sprake zijn van een gezonde omgeving wat betreft beweging, buiten spelen en ventilatie. Integraal huisvestingsplan basisscholen is in uitvoering en er zijn concrete afspraken gemaakt met schoolbesturen over huisvesting.
 10. Stimuleren van de samenwerking tussen de nieuwe hbo-opleiding in Roermond en ondernemers in Roerdalen (stages, onderzoeksopdrachten).
   

Focus op ondernemen

 1. CDA Roerdalen voelt zich betrokken bij ondernemers en wil ondernemers faciliteren en regels vereenvoudigen. MKB-bedrijven zijn samen met de agrarische sector belangrijk voor onze economie. Dit willen we naar de toekomst toe graag zo houden en waar mogelijk uitbreiden.
 2. Vragen van ondernemers moeten snel en professioneel worden opgepakt; ondernemersvriendelijkheid moet een pluspunt zijn van de gemeente Roerdalen, ja, mits moet de overhand krijgen boven nee, tenzij.
 3. Samen met ondernemers moet het toeristisch product verder worden ontwikkeld en wordt de toeristenbelasting afgestemd met de sector. Klein geluk uit Roerdalen is een sterk concept dat gekoesterd moet worden voor en door de toeristische ondernemers. Up to date houden en op professionele wijze vermarkten versterkt het concept.
 4. Aansluiten op regionale en grensoverschrijdende netwerken vergroot de toeristische waarde en kracht van Roerdalen.
 5.  Stimuleren en faciliteren van ondernemers in en na de corona pandemie; lokale werken zijn voor lokale ondernemers.
   

Focus op een dienstbare en betaalbare gemeente

 1. De gemeente is er voor de inwoners en dat moet ook zo ervaren worden door de inwoners. We willen dat de gemeente de inwoners betrekt bij belangrijke besluiten, zorgvuldig met haar geld omgaat en gezond investeert. Dat wil zeggen: spaarzaam, transparant en met gematigde lokale lasten.  Er moet een sluitende begroting zijn. We willen niet dat de ozb wordt verhoogd om nieuw beleid uit te voeren en de hondenbelasting kan worden afgeschaft. Alles kapot bezuinigen willen wij absoluut niet, dus we zullen op zoek moeten naar alternatieve bronnen van inkomsten, zonder de rol van de ondernemer over te nemen. Investeren om te renderen moet succesvol worden.
 2. Door de overheid aan de gemeente overgedragen taken moeten worden betaald met geld dat diezelfde overheid hiervoor beschikbaar stelt, dus geen eigen middelen inzetten. Voorbeelden hiervan zijn toenemende tekorten op de jeugdzorg en het WMO-abonnementstarief. Samen met andere gemeenten dit aankaarten en oplossen in Den Haag. CDA kan hierbij een beroep doen op de eigen vertegenwoordigers in Den Haag.
 3. Burgerparticipatie is een voorwaarde en geen wassen neus. Inwoners moeten gestimuleerd worden om zelf met initiatieven te komen en moeten actief betrokken worden bij initiatieven van de gemeente. De gemeente helpt en ondersteunt. Het belang van de inwoners staat voorop.
 4. Niet meer maar minder geld naar de gemeenschappelijke regelingen.
 5. Een daadkrachtige en klantvriendelijke gemeentelijke organisatie zonder veel opsmuk.
 6. Vergroten van de kennis van subsidiemogelijkheden ter ondersteuning van verenigingen, ondernemers en de eigen projecten, zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden en maximaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden.
 7. Deregulering, minder bureaucratie en snellere procedures.

 

De komende jaren zal CDA Roerdalen zich met veel energie en toewijding inzetten om deze speerpunten goed tot z’n recht te laten komen in het beleid van de gemeente, met het belang van onze inwoners voorop!