• header.png
  • herkenbosch.jpg
  • melick.jpg
  • montfort.jpg
  • posterholt.jpg
  • sintodilienberg.jpg
  • vlodrop.jpg

Via onderstaande knoppen krijg je meer info over de aanpak voor de kernen en het buitengebied.

Terugkijkend op de afgelopen periode zijn er 3 gebeurtenissen, buiten onze invloedssfeer, die grote impact hebben gehad. Het gaat dan om Corona, hoogwater en de Meinwegbrand. De samenleving probeert zich zo goed als mogelijk aan te passen en maatregelen te nemen gericht op de toekomst. Complimenten van CDA Roerdalen voor de onverzettelijkheid en saamhorigheid die de inwoners van Roerdalen hebben getoond.

Waar het gaat om zaken waar we als CDA Roerdalen wel direct invloed op hebben gehad zijn er de afgelopen 4 jaar keuzes gemaakt en besluiten genomen die invloed hebben op het welzijn en welbevinden van de inwoners van Roerdalen. Hierna worden een aantal voorbeelden genoemd. Soms zijn het kleine dingen, soms groot, maar altijd in het belang van alle inwoners van Roerdalen.

Een voorbeeld van groot belang zijn de ontwikkelingen in het zogenaamd Sociaal Domein (werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, WMO). De Rijksoverheid heeft deze taak aan de gemeenten overgedragen. Het is kostbaar en complex en Roerdalen heeft gekozen voor een nieuwe aanpak (omvorming) die goedkoper is en de zorg dichter bij de mensen brengt. De ervaringen tot nu toe zijn positief. Dit geldt zeker voor het sociaal team en de huiskamer plus projecten.

Er zijn op aandringen van het CDA veel nieuwe woningen gebouwd in de gemeente in alle kernen! De focus lag hierbij op bestaande en nieuwe (inbreiding)locaties. Denk hierbij aan ’t Sittert en de Petrusberg in Sint Odiliënberg, de Marie Koenenstraat en garage Geelen in Melick, de Wiejerd en de bosweg in Montfort en het Holsterveld in Vlodrop. In Melick wordt de kerk nieuw leven ingeblazen met respect voor het gebouw en de kerkgangers die hun kapel behouden. Per saldo kan worden geconstateerd dat er afgelopen jaren veel gebouwd is maar dat dit nog steeds onvoldoende is om aan de grote vraag naar betaalbare en geschikte woningen te kunnen voldoen.

In Herkenbosch wordt gewerkt aan een nieuw centrumplan, het voormalige Elfenmeer krijgt een nieuwe impuls met de komst van Huttopia.

In Montfort en Vlodrop blijven de buitenzwembaden gewoon open met de hulp van de vele vrijwilligers!

In alle kernen zijn door verenigingen en vrijwilligers samen met de gemeente toekomstbestendige dorpsaccommodaties en sportvoorzieningen gerealiseerd of in voorbereiding. Zo houden we onze kernen leefbaar en vitaal en kunnen inwoners hun steentje bijdragen.

Hippisch Centrum Montfort is gerealiseerd.

In Sint Odiliënberg is een nieuwe brede school gerealiseerd, in Vlodrop is een nieuwe school in voorbereiding. Afspraken zijn vastgelegd voor de nieuwbouw van de basisschool in Posterholt.

We hebben samen met inwoners de markt in Posterholt aangepakt en Vlodrop voorbereid voor de uitvoering.

In Lerop wordt de weg gereconstrueerd, Jong Nederland in Melick krijgt een nieuw verenigingsgebouw en de gemeenteloods wordt uitgebreid om de nieuwe medewerkers vanuit Westrom te kunnen huisvesten.

Dorpspark de Schepersheuvel in Sint Odiliënberg is volop in ontwikkeling waarbij de kinderboerderij en Wee-Play hun nieuwe onderkomen vinden. Tevens is sporthal de Roerparel aangepakt en ver(nieuw)bouwd.

Samen met de corporatie Duurzaam Roerdalen zijn er diverse initiatieven ontwikkeld en in voorbereiding voor het opwekken van hernieuwbare energie, ook op onze eigen gemeentelijke gebouwen en het stort in Montfort.

Bewoners worden meer en meer betrokken bij belangrijke besluiten van de gemeente.

Er wordt strak gewerkt aan een sluitende gemeentebegroting.